Polycom HDX 8000 – 1080

Liên hệ

Thiết bị Polycom HDX 8000-1080

Thiết bị bao gồm:

  •  01 HDX 8000 HD codec
  •  01 camera & bản quyền EagleEye II
  •  01 HDX mic array
  •  01 English Remote Control.
  •  Cáp: 2 component video (DVI-RCA), audio (RCA-RCA), LAN.