Poly Lens App

Liên hệ

  • Tùy chỉnh trong ứng dụng cho cài đặt thiết bị cá nhân.
  • Thông báo chỉ dẫn về tính khả dụng của phần mềm
  • Bao gồm tùy chỉnh các lời nhắc về sức khỏe
  • Âm thanh soundcape trong ứng dụng giúp tập trung tốt hơn
  • Thông tin hỗ trợ và sự tự trợ giúp cho chính mình dễ dàng, nằm ngay trong tầm tay bạn