Poly (Polycom) Trio Expansion Microphones

Liên hệ

Bộ Poly (Polycom) Trio Expansion Microphone sử dụng cho thiết bị Polycom RealPresence Trio 8500/8800. Bao gồm: 

  • Hai microphone mở rộng.
  • Hai sợi cáp dài 2.1m.